Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mesame/domains/mesesame.lt/public_html/wp-content/themes/Cody/includes/builder/functions.php on line 5752
Įstatai | Mes Esame VŠĮ

ĮSTATAI

                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                                                                   Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
                                                                                                                                               2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1 – 1903

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DIENOS CENTRO „MES ESAME“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga dienos centras ,,Mes esame“ (toliau – viešoji įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis  juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant socialinės priežiūros, dienos socialinės globos ir mokymo paslaugas neįgaliesiems.
2. Viešoji įstaiga savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius), Socialinių reikalų ir
sveikatos departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymais.
3. Viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir viešosios įstaigos veiklos tikslams.
4. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, pavadinimą, savarankišką balansą, sąskaitas bankuose.
5. Viešosios įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga dienos centras „Mes esame“.
6. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
7. Viešojoje įstaigoje kolegialūs organai nesudaromi.
8. Viešoji įstaiga įsteigta neribotam laikui.
9. Viešosios įstaigos finansiniai ir ūkiniai metai yra kalendoriniai metai, t. y. dvylikos mėnesių
laikotarpis, kuris prasideda sausio 1 d. ir pasibaigia gruodžio 31 d.
10. Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali gauti paramą.

II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLA
11. Viešosios įstaigos pagrindinis tikslas – vykdyti suaugusių asmenų, turinčių proto, psichikos ir kompleksinę negalią, (toliau – auklėtiniai) socialinę integraciją, suteikiant jiems galimybę įgyti specialybę.
12. Viešoji įstaiga, įgyvendindama tikslus, vykdo šią veiklą, kurios pagrindinės sritys ir funkcijos yra:
12.1. užtikrinti auklėtinių socialinę priežiūrą ir dienos socialinę globą viešojoje įstaigoje;
12.2. vykdyti auklėtinių profesinę reabilitaciją;
12.3. mokyti auklėtinius specialybės pagal patvirtintas ir registruotas programas, užtikrinti sąlygas darbinei ir ugdomajai-pedagoginei veiklai;
12.4. analizuoti auklėtinių poreikius ir ieškoti galimybių juos patenkinti;
12.5. lavinti auklėtinių socialinius, savitvarkos ir darbinius įgūdžius;
12.6. fiziškai lavinti auklėtinius ir rengti juos sporto varžyboms;
12.7. teikti auklėtiniams, jų tėvams ir globėjams psichologines bei socialines konsultacijas, padėti spręsti psichologines, socialines problemas;
12.8. užtikrinti auklėtiniams paskirto gydymo tęstinumą, pirmąją medicinos pagalbą, sanitariniohigieninio ir antiepideminio režimo laikymąsi, teikti kineziterapijos paslaugas;
12.9. organizuoti auklėtinių laisvalaikį, poilsį, racionalią mitybą ir jų poreikius atitinkančią kultūrinę veiklą;
12.10. organizuoti vasaros stovyklas;
12.11. teikti auklėtiniams transporto paslaugas;
12.12. teikti auklėtiniams kitas socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugas, numatytas Socialinių paslaugų kataloge;
12.13. bendradarbiaujant su Vilniaus teritorine darbo birža, siekti auklėtiniams pritaikytų darbo sąlygų, ieškoti jiems darbo vietų darbo rinkoje;
12.14. nustatyta tvarka išduoti auklėtiniams įgytos specialybės kvalifikacijos pažymėjimus;
12.15. rengti įvairias muges, parodas ir dalyvauti Lietuvoje bei užsienyje organizuojamose mugėse ir parodose;
12.16. rengti ir įgyvendinti socialinės paramos programas bei projektus, skirtus proto, psichikos ir kompleksinę negalią turintiems žmonėms;
12.17. ieškoti rėmėjų socialinės integracijos projektams, įvairioms programoms vykdyti;
12.18. nuolat kelti viešosios įstaigos specialistų kvalifikaciją, ieškoti galimybių stažuotis Lietuvoje ir užsienyje;
12.19. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių neįgaliųjų organizacijomis, įstaigomis, dirbančiomis su neįgaliaisiais, neįgaliųjų įdarbinimo, gamybos, mokymo, meno ir sporto srityse;
12.20. nuolat informuoti visuomenę apie viešosios įstaigos veiklą.
13. Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintu Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, viešosios įstaigos veikla yra ši:
13.1. lininių audinių audimas 13.20.10;
13.2. sintetinių audinių audimas 13.20.20;
13.3. tekstilės apdaila 13.30;
13.4. megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba 13.91;
13.5. gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba 13.92;
13.6. kilimų ir kilimėlių gamyba 13.93;
13.7. darbo drabužių siuvimas 14.12;
13.8. megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba 14.3;
13.9. odos ir odos dirbinių gamyba 15;
13.10. gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 16.2;
13.11. vokų ir atvirukų gamyba 17.23.20;
13.12. keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba 23.41;
13.13. žaidimų ir žaislų gamyba 32.40;
13.14. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba 47.78.10;
13.15. kita specializuota mažmeninė prekyba 47.78.90;
13.16. finansinių ataskaitų rengimas 69.20.20;
13.17. kitas mokymas 85.5;
13.18. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 85.59;
13.19. švietimui būdingų paslaugų veikla 85.60;
13.20. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla 86.90;
13.21. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla 88.10;
13.22. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99;
13.23. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla 90.0;
13.24. meninė kūryba 90.03;
13.25. sportinė veikla, pramogų ir poilsiavimo veikla 93.
14. Viešoji įstaiga, siekdama pagrindinio savo tikslo, organizuoja ir verčiasi ūkine veikla, tiesiogiai susijusia su viešosios įstaigos tikslo įgyvendinimu.
15. Veiklą, kuriai įstatymų nustatyta tvarka yra reikalinga licencija (leidimas), viešoji įstaiga gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją (leidimą).
16. Viešoji įstaiga savo tikslams įgyvendinti gali turėti ir įgyti teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos tikslams ir šiems įstatams. Viešoji įstaiga privalo turėti bent vieną sąskaitą banke.

III. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI
17. Viešosios įstaigos dalininkai (toliau – dalininkai) gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra įnešę į viešąją įstaigą įnašą ir turi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme bei šiuose įstatuose numatytas teises ir pareigas, taip pat asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos šių įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka. Viešosios įstaigos dalininko teisės įgyjamos, prarandamos ir perleidžiamos
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, registruojant tai atskirame žurnale, už kurio tvarkymą atsakingas viešosios įstaigos direktorius.
18. Asmuo, norintis tapti viešosios įstaigos dalininku, privalo pateikti rašytinį prašymą viešosios įstaigos direktoriui. Prašymas įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas registruotu laišku. Gautas prašymas registruojamas. Sprendimas priimti asmenį viešosios įstaigos dalininku priimamas visų įstaigos dalininkų balsų dauguma. Jeigu už tokį sprendimą balsuoja mažiau kaip pusė visų visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų, laikoma, kad asmuo, dėl kurio buvo balsuojama, nepriimtas viešosios įstaigos dalininku.
19. Viešosios įstaigos dalininkas turi šias neturtines teises:
19.1. dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime;
19.2. susipažinti su viešosios įstaigos dokumentais ir gauti turimą informaciją apie viešosios įstaigos veiklą;
19.3. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų viešosios įstaigos organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, viešosios įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;
19.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti viešosios įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius viešosios įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius viešosios įstaigos valdymo organo kompetenciją;
19.5. kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.
20. Dalininkas turi teisę įstatų bei įstatymų nustatyta tvarka parduoti ar kitaip perleisti savo dalininko teises trečiajam asmeniui išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė. Valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.
21. Įgijęs teises asmuo privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo perleidimo sutarties sudarymo dienos pateikti viešosios įstaigos direktoriui pranešimą apie dalininko teisių įgijimą ir vieną perleidimo sutarties egzempliorių. Viešosios įstaigos direktorius išleidžia įsakymą dėl naujo dalininko priėmimo ir įregistruoja naują dalininką viešosios įstaigos dalininkų registre. Asmuo, perleidęs dalininko teises, dalininko statuso netenka nuo perleidimo sutarties įsigaliojimo momento, o įgijęs teises tampa viešosios įstaigos dalininku nuo jo įrašymo į viešosios įstaigos dalininkų registrą momento.
22. Norintysis tapti viešosios įstaigos dalininku privalo gauti ne mažiau kaip vieno viešosios įstaigos dalininko rekomendacijas, kurios vėliau pateikiamos naujų dalininkų priėmimo klausimą spręsiančiam visuotiniam dalininkų susirinkimui.
23. Dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka įnešti į viešąją įstaigą piniginius įnašus, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintą nepiniginį įnašą.
24. Dalininko įnašą perduodant viešajai įstaigai, įnašo vertė yra įrašoma viešosios įstaigos dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašo vertę patvirtinantis dokumentas.

IV. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ORGANAI
25. Viešosios įstaigos organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – viešosios įstaigos direktorius.

V. VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS
26. Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausias viešosios įstaigos organas. Jei viešojoje įstaigoje yra tik vienas dalininkas (viešosios įstaigos savininkas), jis turi visas visuotinio dalininkų susirinkimo teises, jo rašytiniai sprendimai prilygsta visuotinio dalininkų susirinkimo priimtiniems sprendimams.
27. Visuotinis dalininkų susirinkimas:
27.1. nustato dalininko įnašo dydį, sudėtį ir perdavimo viešajai įstaigai terminą bei šio dalininko balsų skaičių visuotiniame dalininkų susirinkime;
27.2. keičia viešosios įstaigos įstatus;
27.3. keičia viešosios įstaigos buveinės adresą;
27.4. nustato paslaugų, darbų bei dirbinių kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
27.5. skiria ir atšaukia viešosios įstaigos direktorių, nustato jo darbo sutarties sąlygas;
27.6. tvirtina viešosios įstaigos metinę finansinę atskaitomybę;
27.7. sprendžia dėl informacijos, kuri pateikiama visuomenei apie viešosios įstaigos veiklą;
27.8. priima sprendimą dėl viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
27.9. priima sprendimą dėl viešosios įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
27.10. priima sprendimą pertvarkyti viešąją įstaigą;
27.11. priima sprendimą likviduoti viešąją įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;
27.12. skiria ir atšaukia likvidatorių, kai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti viešąją įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
27.13. nustato viešosios įstaigos vidaus kontrolės tvarką;
27.14. priima sprendimą dėl viešosios įstaigos audito ir parenka audito įmonę;
27.15. atsižvelgdamas į viešosios įstaigos tikslus, sprendžia klausimą dėl naujo dalininko priėmimo į viešąją įstaigą;
27.16. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose bei šiuose įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
28. Sprendimus dėl įstatų 27.9, 27.10, 27.11 punktuose nustatytų klausimų visuotinis dalininkų susirinkimas priima ne mažiau kaip dviem trečdaliais visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų, o visais kitais atvejais sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių dalininkų paprasta balsų dauguma.
29. Visuotiniame dalininkų susirinkime balsų skaičius yra proporcingas viešosios įstaigos dalininko įnašo dydžiui. Viešosios įstaigos direktorius, jeigu jis nėra dalininkas, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.
30. Visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi viešosios įstaigos direktorius arba vienas ar daugiau viešosios įstaigos dalininkų.
31. Eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo viešosios įstaigos finansinių metų pabaigos. Eiliniame viešosios įstaigos dalininkų susirinkime viešosios įstaigos direktorius pateikia viešosios įstaigos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą.
32. Viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų ar Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi viešosios įstaigos dalininkas ar direktorius.
33. Visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai viešosios įstaigos direktoriui pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų sprendimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jei viešosios įstaigos direktorius nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti siūlomų klausimų kitais būdais, jis privalo per 40 dienų nuo paraiškos gavimo
dienos sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą.
34. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų viešosios įstaigos dalininkų. Jei kvorumo nėra, per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus nesvarbu, kiek dalininkų susirinktų.
35. Visuotiniai dalininkų susirinkimai protokoluojami.
36. 36. Pranešimų apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą tvarka nustatyta šių įstatų XVI skyriuje.

VI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DIREKTORIUS
37. Viešosios įstaigos direktorius yra vienasmenis viešosios įstaigos valdymo organas.
38. Viešosios įstaigos direktorius:
38.1. organizuoja viešosios įstaigos veiklą ir veikia viešosios įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
38.2. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su viešosios įstaigos darbuotojais, nustato jiems darbo apmokėjimo tvarką;
38.3. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų sprendimais,
Departamento direktoriaus įsakymais, savo pareigybės aprašymu ir šiais įstatais;
38.4. derina su Departamentu einamųjų metų biudžeto programų sąmatas, pareigybių sąrašus, nustatyta tvarka teikia tvirtinti darbo planus, veiklos ir finansines ataskaitas;
38.5. suderinęs su Departamentu, tvirtina viešosios įstaigos vidaus struktūrą;
38.6. tvirtina viešosios įstaigos darbo reglamentą, padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
38.7. kontroliuoja viešosios įstaigos darbuotojų atliekamų užduočių vykdymą, atsako už tinkamą finansinės, ūkinės, mokymo ir socialinio darbo veiklos organizavimą;
38.8. atstovauja viešajai įstaigai valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teisme ir santykiuose su jais, taip pat santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
38.9. viešosios įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir suteikia kitiems asmenims įgaliojimus;
38.10. inicijuoja viešosios įstaigos įstatų papildymų ir pakeitimų rengimą;
38.11. Savivaldybės institucijų nustatyta tvarka tvirtina teikiamų socialinių paslaugų kainas;
38.12. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės viešosios įstaigos veiklai, viešosios įstaigos dalininkų registravimą, informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;
38.13. viešosios įstaigos vardu sudaro sandorius;
38.14. atlieka kitus veiksmus ir užduotis, kurie yra direktoriui numatyti teisės aktuose bei viešosios įstaigos įstatuose.
39. Viešosios įstaigos direktorių atostogų leidžia Departamento direktorius, o jo išvykimas į komandiruotę įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu.
40. Viešosios įstaigos direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu pavaduoja viešosios įstaigos direktoriaus pavaduotojas. Nesant viešosios įstaigos direktoriaus bei jo pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina Administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.
41. Viešosios įstaigos direktoriaus veiklą, kaip jis įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei Savivaldybės institucijų sprendimus, kontroliuoja ir prižiūri Departamento direktorius.
42. Įstaigos direktorių į pareigas skiria ir atšaukia iš jų visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Su išrinktu viešosios įstaigos direktoriumi visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo privalo pasirašyti darbo sutartį.
43. Viešosios įstaigos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

VII. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
44. Vykdydama įstatuose nustatytą veiklą, viešoji įstaiga turi teisę:
44.1. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
44.2. atlikti sutartus darbus bei nustatyti jų kainas;
44.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą ir teikti labdarą;
44.4. organizuoti darbus pagal viešųjų darbų programą;
44.5. organizuoti savanorių veiklą;
44.6. organizuoti studentų ir moksleivių praktiką;
44.7. rengti ir vykdyti programas bei projektus;
44.8. organizuoti viešosios įstaigos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
44.9. teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus veiklai vykdyti dokumentus ir informaciją;
44.10. bendradarbiauti su valstybės, savivaldybių ir nevalstybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas, paramą ar labdarą;
44.11. teikti pasiūlymus Departamentui dėl asmenų, turinčių proto, psichikos ir kompleksinę negalią globos ir profesinės reabilitacijos tobulinimo;
44.12. teisės aktų nustatyta tvarka stoti į pelno nesiekiančias organizacijas, tarp jų ir į tarptautines bei dalyvauti jų veikloje;
44.13. materialiai skatinti auklėtinius už jų atliktą darbą;
44.14. organizuoti seminarus, pasitarimus, praktinius užsiėmimus proto, psichikos ir kompleksinę negalią turinčių žmonių globos, ugdymo ir darbinio mokymo temomis;
44.15. viešoji įstaiga gali turėti ir kitų teisių, neprieštaraujančių įstatymams ir kitiems teisės aktams;
45. Viešosios įstaigos pareigos:
45.1. užtikrinti racionalų ir ekonomišką lėšų naudojimą, materialinių vertybių statistinę ir buhalterinę apskaitą;
45.2. naudoti viešosios įstaigos lėšas įstatuose nustatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
45.3. užtikrinti materialinio turto saugumą ir tinkamą priežiūrą;
45.4. užtikrinti saugias darbo sąlygas;
45.5. samdyti kvalifikuotus specialistus įstatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
45.6. užtikrinti teikiamų socialinių, mokymo ir profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę;
45.7. nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jų teisingumą;
45.8. atsižvelgiant į individualias auklėtinių galimybes, užtikrinti dirbinių kokybę;
45.9. saugoti auklėtinių ir darbuotojų duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
45.10. vykdyti pastatų, įrengimų ir komunikacijų priežiūrą, remontą, rekonstrukciją, teritorijos tvarkymą.
46. Viešoji įstaiga atsako:
46.1. už funkcijų ir suteiktų įgaliojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą įstatymų nustatyta tvarka;
46.2. už padarytą žalą juridiniams ir fiziniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka;
46.3. už gauto pagal panaudos sutartį bei įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą.

VIII. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR MOKĖJIMAS UŽ TEIKIAMAS SOCIALINES PASLAUGAS
47. Viešojoje įstaigoje teikiamos socialinės, mokymo ir profesinės reabilitacijos paslaugos proto, psichikos ir kompleksinę negalią turintiems sulaukusiems 18 metų amžiaus asmenims Vilniaus miesto savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.
48. Už viešojoje įstaigoje teikiamas socialines paslaugas auklėtiniai moka Vilniaus miesto savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

IX. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR NAUDOJIMO TVARKA
49. Viešosios įstaigos lėšų šaltiniai:
49.1. valstybės ir Savivaldybės tiksliniai asignavimai;
49.2. viešosios įstaigos dalininkų įnašai;
49.3. valstybės investicinių programų lėšos;
49.4. Lietuvos ir užsienio šalių fondų asignavimai;
49.5. lėšos, gautos kaip parama, dovanos;
49.6. skolintos lėšos;
49.7. lėšos, gautos už suteiktas paslaugas bei produkcijos realizavimą;
49.8. kitos teisėtai įgytos lėšos.
50. Lėšoms, gaunamoms iš Lietuvos valstybės ar Savivaldybės biudžeto bei fondų, panaudoti turi būti sudaryta išlaidų sąmata. Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, panaudoti išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai.
51. Viešoji įstaiga gautą paramą (lėšas, bet kokį kitą turtą, jai suteiktas paslaugas), taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas naudoja paramą suteikusio ar lėšas perdavusio asmens nurodytiems (jeigu perduodamas šias lėšas, kitą turtą ar suteikdamas paslaugas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Paramos lėšos laikomos atskiroje viešosios įstaigos sąskaitoje.
52. Viešoji įstaiga negali priimti lėšų, bet kokio kito turto ir paslaugų, jeigu paramą suteikiantis ar lėšas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas, turtą ar paslaugas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose.
53. Viešoji įstaiga iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto gautas lėšas laiko atskiroje viešosios įstaigos lėšų sąskaitoje.
54. Viešoji įstaiga pati nustato turto amortizacinius atskaitymų normatyvus, kurie negali būti didesni už Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintus maksimalius normatyvus.
55. Viešosios įstaigos pelnas turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per tris mėnesius po kalendorinių metų pabaigos.
56. Viešosios įstaigos pelnas negali būti skiriamas dalininkams, viešosios įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms. Dalininkai neturi teisės gauti išmokų iš viešosios įstaigos pelno ar pelno rezervų lėšų.
57. Sprendime dėl pelno paskirstymo turi būti nurodyta:
57.1. nepaskirstytas pelnas (nuostolis) ūkinių metų pradžioje;
57.2. grynasis ūkinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis);
57.3. pelno paskirstymas į nustatytus pelno rezervus;
57.4. privalomi mokėjimai iš pelno;
57.5. pelno panaudojimas viešosios įstaigos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
57.6. pelno panaudojimas auklėtiniams skatinti ir socialinėms reikmėms.
58. Viešoji įstaiga, skirstydama pelną, turi teisę prie jo pridėti dalį pelno rezervų.
59. Viešosios įstaigos lėšos gali būti naudojamos tik šiuose įstatuose nustatytai veiklai.

X. DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS
60. Viešosios įstaigos darbuotojų darbo santykiai grindžiami Lietuvos Respublikos darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
61. Viešosios įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

XI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ
62. Viešosios įstaigos direktorius privalo pateikti kontrolės institucijų reikalaujamus dokumentus ir sudaryti sąlygas kontroliuojančių asmenų darbui.
63. Valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijos bei Departamentas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti ūkinę, finansinę ir socialinio darbo veiklą. Auklėtinių mokymą tikrina atitinkamos valstybės ir Savivaldybės institucijos.

XII. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
64. Iniciatyvos teisę keisti viešosios įstaigos įstatus turi visuotinis dalininkų susirinkimas ir įstaigos direktorius.
65. Viešosios įstaigos įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
66. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti viešosios įstaigos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
67. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su teisės aktų
nustatytais dokumentais Juridinių asmenų registrui registruoti turi būti pateikti pakeisti viešosios
įstaigos įstatai ir nurodyti jų pakeitimai.

XIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
68. Viešosios įstaigos filialai ir atstovybės steigiamos ir jų veikla nutraukiama, filialo ar atstovybės vadovas paskiriamas ir atleidžiamas viešosios įstaigos direktoriaus sprendimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatytą tvarką. Šiems direktoriaus sprendimams turi pritarti visuotinis dalininkų susirinkimas atskiru sprendimu.
69. Viešosios įstaigos direktoriaus sprendimu dėl filialo ar atstovybės steigimo turi būti patvirtinti filialo ar atstovybės nuostatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų reikalavimai.
70. Filialas ar atstovybė yra viešosios įstaigos padalinys, turintis atskirą buveinę bei vadovą.
71. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo, jų skaičius neribojamas. Filialas ar atstovybė gali turėti subsąskaitą banke. Filialo ar atstovybės turtas įrašomas į apskaitą viešosios įstaigos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo ar atstovybės finansinėje atskaitomybėje. Apie filialo ar atstovybės veiklą jų vadovai atsiskaito viešosios įstaigos direktoriui.

XIV. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS
72. Viešoji įstaiga gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

XV. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
74. Viešosios įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims išsiunčiami registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Pranešimai papildomai gali būti perduoti žodžiu, paštu, faksu, telefonu, elektroniniu paštu ir kitais būdais. Už pranešimų išsiuntimą ar įteikimą laiku atsako viešosios įstaigos direktorius.
75. Tais atvejais, kai įstatymai ar įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai spaudoje, viešosios įstaigos pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
76. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

XVI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS BEI VISUOMENEI TVARKA
77. Dalininkui raštu pareikalavus, viešoji įstaiga ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: viešosios įstaigos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių dalininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, dalininkų registro, kitų viešosios įstaigos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus viešoji įstaiga turi įforminti raštu, jeigu dalininkas to pareikalauja. Ginčus dėl dalininko teisės į informaciją sprendžia
teismas.
78. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais informacija apie viešosios įstaigos veiklą pateikiama visuomenei dienraštyje „Lietuvos rytas“.

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
79. Jei kokie nors teisiniai santykiai ar teisinės situacijos nėra apibrėžtos šiais įstatais, tada taikomi atitinkamus santykius reguliuojantys teisės aktai.
80. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
_______________________________________

Tęsiant naršymą, Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika. Daugiau informacijos

VŠĮ "Mes Esame" Privatumo Politika
Kas mes esame
Mūsų tinklalapio adresas yra: https://mesesame.lt

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome?
Kontaktų formos
Jūsų gautos užklausos gautos per mūsų kontaktų formą yra naudojamos tik atsakyti į jūsų klausimus ir pasiūlyti jums tinkamą sprendimą. Jūsų kontaktinių duomenu neperduodame JOKIAI trečiajai šaliai, taip pat neteikiame jokios naujienų prenumeravimo paslaugos. Jūsų užklausa yra vienkartinis kreipimasis į mus. Parašę mums NETAMPATE jokiais prenumeratoriais.

Slapukai (cookies)
Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja vieną mėnesį, o ekrano nustatymų – vienerius metus.
Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?
MesEsame.lt naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose. Šios taisyklės gali būti keičiamos. VŠĮ "Mes Visi" laikosi slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų.
Plačiau: https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys
Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.
Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.
Kur mes siunčiame Jūsų duomenis
Jūsų gautos užklausos gautos per mūsų kontaktų formą yra naudojamos tik atsakyti į jūsų klausimus ir pasiūlyti jums tinkamą sprendimą. Jūsų kontaktinių duomenu neperduodame JOKIAI trečiajai šaliai.
Kontaktinė informacija
Visais papildomais klausimais susisiekite su mumis el. paštu info@mesesame.lt

Uždaryti